4833/TCHQ-GSQL ngày 13/10/2021 Xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định QĐ số 14/2021/QĐ-TTg của TTCP

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính có công văn số 11570/BTC-TCHQ công bố danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe thuộc danh sách nêu trên.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn thực hiện.

0978392436