1. Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

XEM CV5864TCHQ2020

2. Công văn số 5596/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

XEM CV5596TCHQ2020

3. Công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế đối với DNCX

XEM CV5589TCHQ2020

4. Công văn số 5608/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

XEM CV5608TCHQ2020

 

 

0978392436