6083/TCHQ-TXNK về việc Xử lý hàng hóa khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, XỬ LÝ HÀNG HÓA KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CX

XỬ LÝ HÀNG HÓA KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CX

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6083/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý hàng hóa khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Nedec Việt Nam

(Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06-2019/NEV-XNK ngày 1/7/2019 của Công ty TNHH Nedec Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý đối với tài sản, hàng hóa tồn kho khi chuyển đối loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chế độ doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 54 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bố sung Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, thì: “Doanh nghiệp chế xuất thực hiện xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu chưa nộp thuế còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý như chuyển mục đích sử dụng, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài với cơ quan hải quan. Doanh nghiệp chế xuất có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan tương ứng theo từng biện pháp xử lý số tài sản, hàng hóa này với cơ quan hải quan trước thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập-tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì: Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Đối chiếu với quy định trên, thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tồn kho được xử lý như sau:

1. Đối với tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Trường hợp Công ty TNHH Nedec Việt Nam chuyển đổi mục đích sử dụng đối với tài sản cố định, công cụ, dụng cụ nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế thì phải kê khai nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định. Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “trong trường hợp đặc biệt khác, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với nguyên tắc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 10 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, đề nghị Công ty gửi báo cáo vướng mắc đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai để đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xử lý vướng mắc cho Công ty.

2. Đối với hàng hóa Công ty TNHH Nedec Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất) mua nội địa theo loại hình nhập kinh doanh sản xuất (A12)

Trường hợp đối tác của Công ty TNHH Nedec Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất) đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) hoặc đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình B11 (xuất kinh doanh), Công ty mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Khi Công ty chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp không hưởng chế độ doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của Công ty được xác định là đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, Công ty thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định đối với hàng hóa còn tồn kho.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nedec Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế;

– PTCT Nguyễn Dương Thái;

– Cục GSQL;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

0978392436