VB Số: 02/VBHN-BNNPTNT QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ SAU NHẬP KHẨU VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC, 34/2018/TT-BNNPTNT

2019 353 + 354 02 Vbhn Bnnptnt.

XEM VB HỢP NHẤT 02-2019_353 + 354_02-VBHN-BNNPTNT.

Phí kiểm dịch thực vật 21.08.30_QĐ 3279 muc phi sua doi

Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0978392436