Tra cứu thông tin mức độ tuân thủ của doanh nghiệp

http://pus1.customs.gov.vn/XepHangDoanhNghiep/XepHangDoanhNghiep.aspx

Câu hỏi:

Tôi là người đảm nhận các Công việc liên quan xuất nhập khẩu của CôNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIệT NAM. Tôi muốn biết rõ hơn về lý do: tại sao CôNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIệT NAM lại được đánh giá mức độ tuân thủ: 5.

Lý do tuân thủ: Tuân thủ mức 5 – Tiêu chí số 5. Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày tại thời điểm đánh giá

Tại thời điểm tra cứu doanh nghiệp không nợ các khoản nêu trên

Rất mong được sự giải đáp cho thắc mắc trên để doanh nghiệp chúng tôi rút kinh nhiệm,thực hiện tuân thủ đúng quy định, văn bản pháp luật

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc về đánh giá tuân thủ doanh nghiệp:

Cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ người khai hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Hải quan 2014, Điều 14 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Kết quả tuân thủ được hệ thống tự động đánh giá hàng ngày, qua tra cứu mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin của ngành hải quan ngày 8/10/2021 doanh nghiệp được đánh giá ở mức 2 – Tuân thủ cao. 

2. Về vướng mắc liên quan đến nợ thuế của doanh nghiệp đã được kiểm tra và xử lý trên hệ thống 

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng!

0978392436