Tổng cục Hải quan vừa ra công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2020 Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, vi phạm sẽ bị kiểm điểm, luân chuyển.

4428 1

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn 4572/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ liên quan đến nội dung khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai theo quy định.

Trước phản ánh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, nghiên cứu đề xuất và thực thi các giải pháp cần thiết đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung công văn 4334/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2019 và công văn số 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 liên quan đến việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, trường hợp phát hiện công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thì thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và luân chuẩn công chức sang bộ phận công tác khác, không bố trí tại khâu kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hải quan.

Thực hiện thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan nội dung các công văn 4334/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2019 về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan của Tổng cục Hải quan và công văn 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan nội dung: “Trường hợp công chức hải quan không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã nộp đủ các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phản ánh thông tin cụ thể cho cơ quan Hải quan theo số điện thoại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để được hỗ trợ xử lý”.

Xem CV 4428

0978392436