Tính hợp lệ của C/O form D

Chúng tôi có nhập khẩu hàng hóa từ Singapore và được cấp Form D. Tuy nhiên khi nộp Form D cho cơ quan hải quan thì bị cho là không hợp lệ vì lý do sau: ngày tàu rời Singapore là ngày 11/01/2019 nhưng Form D phát hành ngày 14/01/2019 tức là quá 03 ngày tính từ ngày xuất khẩu theo Điều 10 Phụ lục 7, Thông tư 22/2016/BCT ban hành ngày 03/10/2016. Cơ quan hải quan yêu cầu người nhập khẩu phải yêu cầu người xuất khẩu xin sửa đổi hoặc xin phát hành lại Form D và ô số 13 tích vào mục Issued retroactively để nộp. Như vậy có đúng không?
Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ điểm 14 Phụ lục IX HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) hướng dẫn:

14. Ô số 13:

…. Đánh dấu √ vào ô “Issued Retroactively” trong trường hợp cấp C/O được cấp sau do sai sót hoặc vì lý do chính đáng khác theo khoản 2 Điều 10 của Phụ lục VII….

– Căn cứ Phụ lục VII CẤP VÀ KIỂM TRA C/O (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) hướng dẫn:

“Điều 10. Cấp C/O

…2. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc trong thời hạn 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu do sai sót hoặc bỏ quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”. ...”

Như vậy, việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O sẽ căn cứ vào tiêu chí trên mẫu C/O và các chứng từ đi kèm bộ hồ sơ theo quy định Bộ Công thương.

Cách KIỂM TRA Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa Mẫu D hợp lệ

 

0978392436