1879/TCHQ-TXNKV/v Vướng mắc thuế nhập khẩu chà là sấy dẻo (Công ty TNHH Hạt Dinh Dưỡng)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

1008/TCHQ-TXNK V/v Hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (Công ty TNHH Seojin Auto)

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

553/HQTPHCM-TXNK V/v thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

517/HQTPHCM-TXNK Vv góp ý kiến nội dung kê khai trị giá hải quan hàng thuê,mượn

    Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để ...

963/TCHQ-TXNK Vv hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu giao gia công lại

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

905/TCHQ-TXNK V/v Thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng (Công ty Cổ phần Kỹ thuật HTE)

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

746/TCHQ-TXNK V/v Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Transmedic Healthcare)

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

315/HQĐNa-TXNK V/v Hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập SXXK được thuê gia công lại một phần công đoạn sản xuất (Công ty TNHH Hyosung Việt Nam)

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

683/TCHQ-TXNK Vv xác định giá trị hải quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

0978392436