5273/TCHQ-TXNK, 5378/TCHQ-TXNK, 3959/TCHQ-TXNK, 5949/TCHQ-TXNK, 3960/TCHQ-TXNK, 3917/TCHQ-TXNK, Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

1. Công văn số 3917/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

CV3917TCHQ2020

2. Công văn số 3960/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

CV3960TCHQ2020

3. Công văn số 3959/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

CV3959TCHQ2020

4.

5.

6.

0978392436