Thông tư số 17/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

17_2021_TT-BTC_SUA DOI TT 14.2015 VE PT, PHAN LOAI HANG HOA_466425
14_2015_TT-BTC_HUONG DAN PHAN TICH, PHAN LOAI HANG HOA_267935

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0978392436