Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/th%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-14-2021-tt-btc-ng%C3%A0y-18-02-2021-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A9c-thu-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-thu-n%E1%BB%99p-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-v%C3%A0-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ph%C3%AD-h%E1%BA%A3i-quan-v%C3%A0-l%E1%BB%87-ph%C3%AD-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-v%E1%BA%ADn-t%E1%BA%A3i.1053/

0978392436