Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y, Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13, 35/2016/NĐ-CP, 285/2016/TT-BTC

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý thuốc thú y

Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

Nghị định số 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Số: 285/2016/TT-BTC

0978392436