Thông Tư số: 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Thong Tu So 11 Tt Bct Ngay 15.06.2020 Qtxx Trong Evfta

Thông tu so 11 TT-BCT ngay 15.06.2020 QTXX trong EVFTA

 1-2020-06-15 PL I – Chú giải cho Phụ lục II (clean version)

2-2020-06-15 PL II- Quy tắc cụ thể mặt hàng (clean version)

3-2020-06-15 PL III -Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp (clean version)

4-2020-06-15 PL IV -Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp (clean version)

5-2020-06-15 PL V – Sản phẩm det may áp dụng cộng gộp (clean version)

6-2020-06-15 PL VI – Mẫu CO EUR.1 (clean version)

7-2020-06-15 PL VII – Mẫu lời văn khai báo xuất xứ (clean version)

8-2020-06-15 PL VIII – Danh sách tổ chức cấp CO EUR.1 (clean version) 

0978392436