Thông tư Số: 01/2021/TT-BTTTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Thông tư Số: 01/2021/TT-BTTTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BTTTT

phuluc

0978392436