Thông tư số 06/2020/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BCT C/O CPTPP mẫu mới, Bản tiếng Anh Thông tư 06/2020/TT-BCT

Thông tư số 06/2020/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong đó, Mẫu C/O mẫu CPTPP mới được ban hành kèm theo Thông tư này với sửa đổi, bổ sung tại các ô số 1, 2, 3, 5 và 11. Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP cũng được sửa đổi tương ứng tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BCT.

Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP
XEM TT03-2019
4_Phụ lục IV_-Mẫu CO mẫu CPTPP của VN

5_Phụ lục V-Mau tờ khai bổ sung CO CPTPP của VN

Bản tiếng Anh 06/2020/TT-BCT

Download Now!

0978392436