Thông tư 42/2020/TT-BTC Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Thong Tu 42 2020 Tt Btc Chi Tieu Thong Tin Mau Chung Tu Thuc Hien Thu Tuc Qua Canh Hang Hoa

Xem thong-tu-42-2020-tt-btc-chi-tieu-thong-tin-mau-chung-tu-thuc-hien-thu-tuc-qua-canh-hang-hoa

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây gọi là Hệ thống ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

 

0978392436