315/TCHQ-TXNK, ngày 18/01/2023, Hướng dẫn phân loại hàng hóa XNK, Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2022 v/v Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2022.

Thông tư này sẽ là Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam với 2 phụ lục gồm:

Phụ lục I – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Phụ lục II – Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nạm dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho Doanh Nghiệp/Công ty Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436) đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436