Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 Vv hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

12tt Bkhdt.signed Hd Chuc Nang Nhiem Vu Quyen Han Cua Bqlkkt

Xem Thông tư 12TT_BKHDT.signed_HD CHUC NANG NHIEM VU QUYEN HAN CUA BQLKKT

0938081679