THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT NGÀY 20/09/2021 DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THAY THẾ THÔNG TU 15/2018/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT NGÀY 20/09/2021 VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC  NN&PTNN 
THAY THẾ THÔNG TU 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2021.

XEM TT 11_2021_TT-BNNPTNT

1. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

XEM Muc_1__kiem_dich_dv_tren_can_

2. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC TRONG CHĂN NUÔI

XEM Muc_2__dong_vat_khac_trong_chan_nuoi_

3. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_3__giong_vat_nuoi_cam_xuat__

4. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẦN BẢO TỒN

XEM Muc_4_giong_vat_nuoi_can_bao_ton__

5. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

XEM Muc_5__kiem_dich_thuy_san_

6. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_6__loai_thuy_san_duoc_kd___

7. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN

XEM Muc_7__loai_thuy_san_xk_có_dieu_kien_

8. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_8__loai_TS_cam_xuat_khau___

9. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

XEM Muc_9_kiem_dich_thuc_vat__

10. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

XEM MUC_10_ATTP_nguon_goc_tv

11. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG

XEM Muc_11__DM_giong_cay_trong___

12. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC NGUỒN GEN CÂY TRỒNG CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_12___nguon_gen_giong_cay_trong_cam_xuat__

13. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MUỐI (KỂ CẢ MUỐI ĂN VÀ MUỐI BỊ LÀM BIẾN TÍNH)

XEM Muc_13__muối_

14. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NNPTNN

XEM Muc_14_San_pham_TACN_TM_

15. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, SẢN PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

XEM Muc_15__Hoa_chat_SP_SH_VSV_cam_SD_trong_TACN

16. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHẨM

XEM Muc_16___hoa_chat_xu_ly_Mt_duoc_sd_trong_NTTS

17. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

XEM Muc_17_Che_pham_SH_cam_sd_trong_NTTS__

18. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC THÚ Y, NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_18_thuoc_thu_y__

19. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC PHÂN BÓN

XEM Muc_19_phan_bon__

20. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU LÀ GỖ TRÒN, GỖ XẺ CÁC LOẠI TỪ GỖ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC

XEM Muc_20_go_tron_go_xe_cam_xuat khau__

21. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GỖ VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ GỖ KHI XUẤT KHẨU PHẢI CÓ HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP

XEM Muc_21_go_co_ho_so_lam_san_XK

22. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

XEM Muc_22_thuoc_bvtv_

23. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_23_thuoc_bvtv_cam_su_dung_

24. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VỀ LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

XEM Muc_24___khai_thac_thuy_san___14.9.2021

25. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

XEM Muc_25__san_pham_xu_ly_chat_thai_chan_nuoi_

26. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP

XEM Muc_26_may_moc_dung_trong_nn_

0978392436