Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 21/01/21 Vv hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế XNK theo nghị định 126/2021/NĐ-CP

Tt 06:2021:tt Btc

XEM thong tu 06:2021:TT-BTC

CV 546:TCHQ-TXNK vuong mắc quan ly thue XNK

Từ ngày 05/12/2020 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế) thì việc xử lý thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu chênh lệch âm hoặc dương so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

0978392436