TB số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 Vv về kết quả xác định trước mã hs CỤM LINH KIỆN GẤP MỞ MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI MÃ HS 85177021

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/tb-s%E1%BB%91-4386-tb-tchq-ng%C3%A0y-13-9-2021-vv-v%E1%BB%81-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C3%A3-s%E1%BB%91-c%E1%BB%A4m-linh-ki%E1%BB%86n-g%E1%BA%A4p-m%E1%BB%9E-m%C3%80n-h%C3%8Cnh-%C4%90i%E1%BB%86n-tho%E1%BA%A0i-m%C3%83-hs-85177021.1674/

0978392436