Hướng dẫn nhập thông tin tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu ECUS/VNACCS

TT Tên chỉ tiêu (Màn hình nhập liệu) Nội dung 1 Số tờ khai Không ...

CÁC BIỂU MẪU CÔNG VĂN NỘP CHO HẢI QUAN

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/c%C3%81c-bi%E1%BB%82u-m%E1%BA%AAu-c%C3%94ng-v%C4%82n-n%E1%BB%98p-cho-h%E1%BA%A2i-quan.220/ ...

Mẫu nhãn phụ

Nhan phu ...

Biểu mẫu về C/O, MẪU EXCEL CỦA CÁC LOẠI C/O

Biểu mẫu về C/O: Đơn đề nghị cấp C/O; Phiếu ghi chép (Dùng để ghi ...

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào NSNN Hải Quan Sân Bay Tân Sơn Nhất

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN HQ TSN ...

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào NSNN Hải Quan CPN

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN HQ CPN ...

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào NSNN Hải Quan Cát Lái

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN Cát Lái ...

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39 (Click vào số hiệu tải về)

Theo đó, Thông tư 39 đã thay thế phụ lục Phụ lục V Thông tư ...

0978392436