4830/TCHQ-TXNK Vv hàng hóa tạm xuất tái nhập cho DNCX thuê

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

556/TCHQ-GSQL V/v khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

66/TCHQ-TXNK Vv chính sách thuế đối với hàng hóa của DNCX

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

4015/GSQL-GQ2 , LTLT201909 Vv Xuất trả máy móc tạm nhập để gia công – Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa học ...

02/GSQL-GQ2, 22/2020-VS Vv thủ tục hải quan đối với loại hình SXXK – Công ty đầu tư Mặt trời Việt

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

0903/CT76-KD Vv hình thức xuất, nhập khẩu lô hàng E31 để tái chế

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

0978392436