Nghị định 89/2018/NĐ-CP Khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người quy định

XEM TT 89_2018_ND-CP_m_363349 XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ngh%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%8Bnh-89-2018-n%C4%90-cp-khai-b%C3%A1o-y-t%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BA%ABu-vi-sinh-y-h%E1%BB%8Dc-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-sinh-h%E1%BB%8Dc-m%C3%B4-b%E1%BB%99-ph%E1%BA%ADn-c%C6%A1-th%E1%BB%83-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh.1178/ ...

Thông tư Số: 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2018 Vv BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/th%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-14-2018-tt-byt-ng%C3%A0y-15-th%C3%A1ng-05-n%C4%83m-2018-vv-ban-h%C3%80nh-danh-m%E1%BB%A4c-trang-thi%E1%BA%BEt-b%E1%BB%8A-y-t%E1%BA%BE-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2c-x%C3%81c-%C4%90%E1%BB%8Anh-m%C3%83-s%E1%BB%90-h%C3%80ng-h%C3%93a-theo-danh-m%E1%BB%A4c-h%C3%80ng-h%C3%93a-xu%E1%BA%A4.1124/ ...

CV 2294/QLD-KD ngày 16/03/2021 Vv lưu hành đến hết hạn dùng trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày giấy đăng ký lưu

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-2294-qld-kd-ng%C3%A0y-16-03-2021-vv-l%C6%B0u-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BA%BFn-h%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A1n-d%C3%B9ng-trong-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-giao-h%C3%A0ng-t%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3ng-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ng%C3%A0y-gi%E1%BA%A5y-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-l%C6%B0u.1134/ ...

0978392436