CV 217/BVHTTDL-KHTC ngày 20/01/21 Vv Chính sách quản lý mặt hàng chuyên ngành văn hóa xuất khẩu, nhập khẩu

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-217-bvhttdl-khtc-ng%C3%A0y-20-01-21-vv-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-m%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-v%C4%83n-h%C3%B3a-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u.977/ ...

Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành

Xem 24-BVHTTDL.signed XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/th%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-24-2018-tt-bvhttdl-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%99-v%C4%83n-h%C3%B3a-th%E1%BB%83-thao-v%C3%A0-du-l%E1%BB%8Bch-ban-h%C3%A0nh-danh-m%E1%BB%A5c-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-thu%E1%BB%99c-ph%E1%BA%A1m-vi-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh.978/ ...

Danh Mục Hàng Hóa XIN GIẤY PHÉP Nhập Khẩu THUỘC BVHTTDL THEO TT 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/08/2018

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dmhh-xin-gi%E1%BA%A4y-ph%C3%89p-nk-thu%E1%BB%98c-bvhttdl-theo-tt-24-2018-tt-bvhttdl-ng%C3%A0y-23-08-2018.981/ ...

Danh mục hàng hoá Xuất Khẩu quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/danh-m%E1%BB%A5c-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-xk-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-v%C4%83n-ho%C3%A1-c%E1%BB%A7a-bvhttdl.982/ ...

Danh mục hàng hoá xuất khẩu phải xin giấy phép thuộc chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL

 XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/danh-m%E1%BB%A5c-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-ph%E1%BA%A3i-xin-gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-thu%E1%BB%99c-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-v%C4%83n-ho%C3%A1-c%E1%BB%A7a-bvhttdl.980/ ...

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU CỦA BỘ VHTTDL

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/danh-m%E1%BB%A4c-hh-c%E1%BA%A4m-xk-c%E1%BB%A6a-bvhttdl.983/ ...

Danh mục các mặt hàng Xuất Nhập Khẩu phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính sách mặt hàng – mã số HS code 2020

Cập nhật Danh mục các mặt hàng XNK phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính ...

0978392436