“Sổ tay kinh doanh – Thông tin cơ bản về các nền kinh tế châu Phi có hợp tác với Việt Nam”

So Tay Kinh Doanh Chau Phi

“Sổ tay kinh doanh – Thông tin cơ bản về các nền kinh tế châu Phi có hợp tác với Việt Nam”

Sổ tay cung cấp những thông tin cơ bản, hữu ích về đất nước con người, tập quán kinh doanh, trao đổi thương mại – đầu tư với các đối tác Châu Phi, Vụ Trung Đông – Châu Phi, Sổ tay do Bộ Ngoại giao tập hợp, biên soạn và phát hành.

Hy vọng cuốn Sổ tay này mang lại những thông tin hữu dụng cho những doanh nghiệp Việt Nam, những cá nhân Việt trong quá trình giao thương và hội nhập quốc tế.

Xem So tay kinh doanh chau Phi

 

Nguồn cuốn Sổ tay được đăng tải trên trạng mạng Website của Bộ Ngoại giao.

 

0978392436