Lệnh 259 là gì? Sau Lệnh 248, Lệnh 249, nông sản xuất khẩu Trung Quốc phải tuân theo Lệnh 259

Sau Lệnh 248 về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu” và Lệnh 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”, nông sản xuất khẩu Trung Quốc phải tuân thủ Lệnh 259, yêu cầu đơn vị, tổ chức nước ngoài tham gia giám sát, chứng nhận chất lượng ở nước xuất khẩu phải có đăng ký với Trung Quốc.

0978392436