Sản phẩm tái chế, xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu có được miễn thuế xuất khẩu?

Trong quá trình kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu Công ty thắc mắc sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nhưng bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất thì có được miễn thuế xuất khẩu?

Điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc đối tượng miễn thuế. Khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khoản 23 Điều 2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi khoản 3 Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định ưu đãi thuế xuất khẩu như sau: “Sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại) quy định tại khoản 12 phụ lục 3 mục 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải”.

Cũng tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: “Cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải là cơ sở hoạt động phù hợp với chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, văn bản đăng ký đầu tư và các giấy tờ khác tương đương; có nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ được sử dụng cho hoạt động tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải (bao gồm các loại chất thải: sinh hoạt, công nghiệp thông thường, y tế thông thường) đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp tái chế xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu.

0978392436