Sai tên người nhập khẩu trên Tờ khai xuất khẩu bị sửa được không?

Câu hỏi: Tôi có khai báo bộ tờ khai xuất khẩu B11 sau khi kiểm tra lại thì phát hiện ra khai nhầm đối tượng nhập khẩu, giờ e có thể sửa lại được không? và sửa bằng cách nào ?

Tôi thấy trong luật có ghi nếu tờ khai đã quá 60 ngày thì sẽ bị xử phạt hành chính, vậy trong trường hợp này thì bị phạt bao nhiêu?

Nội dung trả lời:

Về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

– Các trường hợp được khai bổ sung được quy định ở khoản 4, Điều 29, Luật Hải quan năm 2014; Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018)

– Thủ tục khai bổ sung được quy định tại khoản 2,3,4,5 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC)

Xem văn bản https://camnangxnk-logistics.net/wp-content/uploads/2020/03/VBHN-BTC-TT38-39..pdf

Theo đó thì trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC), người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp theo quy định và thủ tục được quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2018/TT-BTC. 

Trường hợp khai bổ sung quá 60 ngày kề từ ngày thông quan thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử phạt bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

* Về việc xử phạt vi phạm hành chính:

Được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP); Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Do không có hồ sơ cụ thể. Đề nghị bạn đọc căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế để thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

0978392436