Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

P1 Sách Trắng Doanh Nghiệp Việt Nam Năm 2020 White Book On Vietnamese Enterprises

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020.

Thời gian: 29/04/2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020” (White Book on Vietnamese Enterprises). Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần:

Phần I: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019

Phần II: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019

Phần III: Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Phần IV: Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp

Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc) Phần VI: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương).

P1 2sách Trắng Doanh Nghiệp Việt Nam Năm 2020 White Book On Vietnamese Enterprises

Xem Phần 1 Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 – White Book on Vietnamese Enterprises

Xem Phần 2 Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 – White Book on Vietnamese Enterprises

0978392436