Quyết định số 2086/QĐ-TCHQ V/v Công nhận hoạt động kho ngoại quan của Cty CP Tân Vĩnh Cửu, Mã địa điểm lưu kho là: 4711W08

Tên rút ngọn trên hệ thống là: KNQ CTY TAN VINH CUU

Mã địa điểm lưu kho là: 4711W08

Mã đường biển/đường sông: VNNMM

Mã đường sắt/đường bộ: VNNMML

0978392436