Quyết định số 177/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thu hồi Giấy xác nhận số 12/GXN-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2019 về việc xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với Công ty TNHH Xi măng Siam City Nhơn Trạch

0978392436