Quyết định số 172/QĐ-KTSTQ ngày 05/5/2020 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-172-q%C4%90-ktstq-ng%C3%A0y-05-5-2020-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-%C3%A1p-d%E1%BB%A5ng-bi%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-c%C6%B0%E1%BB%A1ng-ch%E1%BA%BF-d%E1%BB%ABng-l%C3%A0m-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-h%E1%BA%A3i-quan-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u.251/

0978392436