Quyết định số 1468/QĐ-TCHQ v/v Công nhận mở rộng địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

0978392436