Quy trình xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

(HQ Online) – Trước thắc mắc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV chi nhánh Thành Nam) liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo là hàng hoá NK miễn thuế, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vấn đề này.

Theo đó, để tháo gỡ vướng mắc cho BIDV chi nhánh Thành Nam, Tổng cục Hải quan cho biết, tài sản đảm bảo là hàng hóa NK thuộc đối tượng miễn thuế, nhưng thay đổi mục đích sử dụng (bị kê biên, bán đấu giá để thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng) thì chủ hàng hóa phải khai tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp đủ các loại thuế ở khâu NK trước khi thực hiện kê biên, bán đấu giá.

Trường hợp tài sản đảm bảo cần xử lý thuộc khoản nợ xấu trước ngày 15/8/2017 thì thực hiện theo Nghị quyết 42/2017/QH14. Tài sản đảm bảo không thuộc khoản nợ xấu được quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 thì xử lý theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế của Đồng Nai. Ảnh: ST
Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế Đồng Nai. Ảnh: ST

Từ ngày 5/12/2020, tài sản đảm bảo là hàng hóa NK miễn thuế, không chịu thuế mà người nộp thuế cầm cố, thế chấp làm tài sản bảo đảm các khoản vay mà BIDV chi nhánh Thành Nam phải xử lý để thu hồi nợ nhưng người nộp thuế chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định.

Quy trình thực hiện như sau: Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cầm cố, thế chấp cho cơ quan Hải quan để thực hiện ấn định thuế. Các thông tin cung cấp bao gồm: tên hàng, số lượng, chủng loại, trị giá thực tế bán.

Trên cơ sở thông tin ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan căn cứ quy định hiện hành để ban hành quyết định ấn định thuế. Trị giá tính thuế là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Thời hạn nộp thuế là ngày ký ban hành quyết định ấn định thuế.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị, BIDV chi nhánh Thành Nam có trách nhiệm nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan.

Nụ Bùi

Nguồn Hải Quan online https://haiquanonline.com.vn/quy-trinh-xu-ly-tai-san-bao-dam-la-hang-hoa-nhap-khau-mien-thue-141285.html

0978392436