Phần mềm điều khiển vận hành thiết bị sẽ phải xác định trị giá như thế nào?

3819 10 Dsc 0049 Baohaiquan

Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra máy móc NK. Ảnh: H.V

(HQ Online) – Trước thắc mắc về việc kiểm tra, xác định trị giá hàng NK liên quan đến phần mềm điều khiển vận hành thiết bị, máy móc, theo Tổng cục Hải quan, nếu xác định giá của máy móc, thiết bị chưa bao gồm trị giá của phần mềm thì phải cộng thêm trị giá phần mềm vào trị giá của máy móc, thiết bị.

Việc khai báo mã số và trị giá hải quan đối với trường hợp NK phần mềm điều khiển vận hành sau khi Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nhận thấy, chưa có quy định đối với các trường hợp NK phương tiện trung gian có chứa phần mềm điều khiển vận hành nhưng không thuộc quy định. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đưa ví dụ: Phương tiện trung gian có chứa phần mềm điều khiển vận hàng NK theo các hợp đồng mua bán hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán máy móc thiết bị NK có sử dụng phần mềm điều khiển vận hành.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng khoản 5, khoản 6, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC chưa quy định đối với các trường hợp máy móc thiết bị NK kèm phần mềm điều khiển vận hành (thể hiện trên hợp đồng mua bán) nhưng phần mềm thì không NK trực tiếp mà truyền qua internet khi cài đặt).

Theo đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề xuất, đối với trường hợp nếu phần mềm điều khiển vận hành thuộc hợp đồng mua bán với máy móc thiết bị NK, được truyền cài đặt qua internet (không có sự di chuyển vật chất của hàng hoá) thì hướng dẫn DN thực hiện khai báo bổ sung vào trị giá máy móc thiết bị sử dụng phần mềm đó nếu như khoản tiền này chưa khai tại thời điểm NK máy móc, thiết bị. Và việc khai bổ sung thực hiện theo khoản 8, Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC. Chứng từ sử dụng cho khai báo là hợp đồng mua bán hàng hoá, hoá đơn thương mại, chứng từ thanh toán phát sinh (nếu tại thời điểm khai báo bổ sung, DN đã thanh toán).

Trước vấn đề này, trên cơ sở kiểm tra hợp đồng thực tế liên quan, hoá đơn thương mại và bản chất phần mềm (phần mềm ứng dụng hay phần mềm điều khiển vận hành) để hướng dẫn DN, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề xuất, các phần mềm điều khiển vận hành có thể hiện trong hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị nếu chưa khai báo trị giá phần mềm này vào trị giá máy móc thiết bị NK để tính thuế thì cơ quan Hải quan yêu cầu hoặc chấp nhận cho DN khai báo bổ sung trị giá phần mềm này vào máy móc thiết bị NK và truy thu thuế (nếu có). Việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8, Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC và thời điểm tính thuế truy thu là thời điểm NK phần mềm điều khiển vận hành hoặc thời điểm thanh toán cho phần mềm điều khiển vận hành.Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, thời gian qua nhiều DN đề nghị được kê khai bổ sung trị giá đối với các phần mềm có sẵn trong thiết bị hoặc truyền dẫn qua mạng đối với các tờ khai từ năm 2015, 2016… Tuy nhiên, do không có hàng nhập thực tế và DN cũng không khai báo tại thời điểm NK máy móc, thiết bị nên các chi cục hải quan còn lúng túng về cách thực hiện; trường hợp nào truy thu, trường hợp nào không, chứng từ sử dụng và thời điểm tính thuế truy thu?

Trường hợp các phần mềm điều khiển vận hành không thể hiện trong hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, nếu cơ quan Hải qan kiểm tra phát hiện hoặc DN tự khai báo cho thấy, chi phí để sử dụng phần mềm này thuộc khoản phải cộng vào máy móc, thiết bị NK theo quy định thì cơ quan Hải quan sẽ hướng dẫn, yêu cầu DN khai báo bổ sung vào trị giá máy móc thiết bị NK và truy thu thuế (nếu có). Tuy nhiên, nếu DN không chứng minh được trị giá phần mềm điều khiển vận hành, chi phí trả cho việc sử dụng phần mềm điều khiển vận hành không thuộc khoản phải cộng vào máy móc thiết bị NK thì cơ quan Hải quan không yêu cầu, không chấp nhận khai báo bổ sung trị giá này vào trị giá máy móc, thiết bị NK, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, phần mềm điều khiển vận hành mua bán qua internet (tải trực tiếp qua internet) không phải là phần mềm nhập kèm máy móc, thiết bị hoặc không thuộc khoản phải cộng theo quy định tại Điều 13, 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC và cũng không phải đối tượng làm thủ tục NK và không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư 39/2015/TT-BTC và Thông tư 60/2019/TT-BTC.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 5, 19 Điều 1 và khoản 5, 6 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và tại công văn 7837/TCHQ-TXNK thì đối với trường hợp NK phương tiện trung gian có chứa phần mềm điều khiển vận hành nhưng không thuộc quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC.

Đối với trường hợp máy móc thiết bị NK kèm điều khiển vận hành (thể hiện trên hợp đồng mua bán) nhưng phần mềm không NK trực tiếp mà truyền qua internet khi cài đặt, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phải xác định trị giá của máy móc thiết bị đã bao gồm trị giá của phần mềm hay chưa, nếu chưa bao gồm thì phải cộng thêm trị giá phần mềm vào trị giá của máy móc thiết bị.

Đối với trường hợp NK phần mềm điều khiển vận hành trước thời điểm Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực, Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn DN thực hiện khai bổ sung hoặc ấn định thuế theo đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Nụ Bùi

Nguồn Báo hải quan https://haiquanonline.com.vn/phan-mem-dieu-khien-van-hanh-thiet-bi-se-phai-xac-dinh-tri-gia-nhu-the-nao-132907.html

0978392436