Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật phù hợp với mục đích sử dụng

BYT đã có CV khẩn số 7415/BYT-YDCT ngày 31/12/2020 gửi TCHQ đề nghị tạo điều kiện cho DN áp dụng các quy định phù hợp với mục đích sử dụng

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/byt-%C4%91%C3%A3-c%C3%B3-cv-kh%E1%BA%A9n-s%E1%BB%91-7415-byt-ydct-ng%C3%A0y-31-12-2020-g%E1%BB%ADi-tchq-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-t%E1%BA%A1o-%C4%91i%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n-cho-dn-%C3%A1p-d%E1%BB%A5ng-c%C3%A1c-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%C3%B9-h%E1%BB%A3p-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%ADch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng.886/

0978392436