Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 7/5/2020 phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế

0978392436