NGHỊ QUYẾT 07 /2022/NQ-HĐND ngày 07 thsng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 NQ 10/2020/NQ-HĐND Vv thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển địa bàn TPHCM

Xem https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nghi-quyet-10-2020-nq-hdnd-vv-thu-phi-su-dung-cong-trinh-ket-cau-ha-tang-cang-bien-dia-ban-tphcm.1354/

 

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436