5529/TCHQ-TXNK xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

NĐ18.signed

Vanban_5529_HD THUC HIEN NĐ18_24.11.2021

TẢI/XEM NGHỊ ĐỊNH SỐ:18/2021/NĐ-CP.signed

 PHỤ LỤC NGHỊ ĐỊNH SỐ:18/2021/NĐ-CP

0938081679