Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều (sửa đổi bổ sung liên quan Ô tô, điện lực, hóa chất, phân bón, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp, An toàn thực phẩm, rượu, thuốc lá,…) của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Ngày có hiệu lực 22/03/2020

Vanbangoc 17.signed

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều (sửa đổi bổ sung liên quan Ô tô, điện lực, hóa chất, phân bón, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp, An toàn thực phẩm, rượu, thuốc lá,…) của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Ngày có hiệu lực 22/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

I. Sửa đổi bổ sung Nghị định 116/2017 NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất lắp ráp nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

II. Sửa đổi lĩnh vực điện

III. Sửa đổi hoá chất sửa Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

IV. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh thực phầm

V. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh khoáng sản

VI. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh Khí

VII. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh RƯỢU

VIII. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh THUỐC LÁ

 

 

0978392436