Nghị định số 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính thay thế Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013. Nghị định số 138/2021/NĐ-CP có một số điểm mới so với Nghị định số 115/2013/NĐ-CP và Nghị định số 31/2020/NĐ-CP cần chú ý như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định bổ sung Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (khoản 1 Điều 1 Nghị định).

2. Nơi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ là trụ sở cơ quan của người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ (khoản 1 Điều 6 Nghị định).

3. Đối với mức chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ được theo quy định của pháp luật về giá (điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định).

4.Việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ được thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 4a và khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) (khoản 1 Điều 17 Nghị định)”

0978392436