11827/BTC-TCHQ, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

1. Ngày có hiệu lực 15-03-2022

Thêm hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Theo đó, bổ sung sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu vào điểm k khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP gồm:

– Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu; (Hiện hành là nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài)

– Nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường trong trường hợp hàng hóa đã được quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (trừ nguyên liệu nhập khẩu để sử dụng sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và phụ tùng, linh kiện, tổng thành, hệ thống của phương tiện giao thông thuộc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). (Nội dung mới bổ sung)

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008 như sau:

Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực ( hiện hành là theo quy định pháp luật).

2. Xem Nghị Định 74/2018.signed

Các loại biểu mẫu Đăng Ký Kiểm Tra Chất Lượng HH Ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, CÔNG BÁO/Số 349 + 350/Ngày 21-3-2019 VĂN BẢN HỢP NHẤT – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

3. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

0978392436