Nghị định 89/2018/NĐ-CP Khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người quy định

XEM TT 89_2018_ND-CP_m_363349

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ngh%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%8Bnh-89-2018-n%C4%90-cp-khai-b%C3%A1o-y-t%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BA%ABu-vi-sinh-y-h%E1%BB%8Dc-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-sinh-h%E1%BB%8Dc-m%C3%B4-b%E1%BB%99-ph%E1%BA%ADn-c%C6%A1-th%E1%BB%83-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh.1178/

0978392436