NGHỊ ĐỊNH 42/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC HÀNG HOÁ NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

42.signed

Xem Nghị Định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.signed

0978392436