Kê khai lại mã số hàng hoá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ vào từng trường hợp cụ thể

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/k%C3%AA-khai-l%E1%BA%A1i-m%C3%A3-s%E1%BB%91-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-c%C3%B3-th%E1%BB%83-b%E1%BB%8B-x%E1%BB%AD-ph%E1%BA%A1t-vi-ph%E1%BA%A1m-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh-tu%E1%BB%B3-v%C3%A0o-t%E1%BB%ABng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-c%E1%BB%A5-th%E1%BB%83.1184/

0978392436