Hướng dẫn khai báo loại hình khi chuyển vốn bằng máy móc ra nước ngoài và ngược lại, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 82 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết việc chuyển máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

Việc chuyển vốn bằng máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài được khai báo hải quan theo loại hình tương ứng gồm tạm xuất tái nhập hoặc xuất kinh doanh, nhập kinh doanh tùy thuộc vào hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 

0978392436