Hướng dẫn chia nhóm và cấp số tờ khai hải quan giấy hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

3942 Cpn 1 5

(HQ Online) – Trước vướng mắc của các đơn vị liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy trong quá trình thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số điều tại hai Thông tư 49/2015/TT-BTC và Thông tư 191/2015/TT-BTC liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh), Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo đó, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh) bao gồm cả hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Về việc cấp số tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa nhóm 2 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa nhóm 3 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh), để đảm bảo thực hiện thống nhất trên toàn quốc, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc, cập nhật trên hệ thống, thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi, việc đăng ký tờ khai hải quan giấy thực hiện như sau: Công chức hải quan sử dụng chức năng “Cấp số tờ khai hải quan giấy” trên Hệ thống e-Customs để lấy số tờ khai. Hệ thống tự động cấp số tờ khai, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc bắt đầu bằng số 97.

Căn cứ vào số tờ khai do Hệ thống cấp, công chức tiếp nhận ghi số tờ khai, ngày giờ đăng ký tờ khai vào ô số tờ khai; ký tên đóng dấu công chức vào ô “Công chức đăng ký tờ khai” trên tờ khai hải quan.

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai giấy khi Hệ thống gặp sự cố đảm bảo 12 ký tự theo nguyên tắc: 98, mã chi cục (04 ký tự), năm đăng ký (02 ký tự), số thứ tự tờ khai (04 ký tự số). Số tờ hai được cấp theo từng năm, hết năm, số tờ khai được cấp lại từ số tờ khai đầu. Sau khi Hệ thống hoạt động trở lại, cập nhật các thông tin tờ khai, kết quả phân luồng, hình thức, mức độ kiểm tra, quyết định thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu vào Hệ thống.

N.Linh

0978392436