Hàng Xuất nhập khẩu tại chỗ có xin được C/O không?, XNKTC, 2917/TCHQ-TXNK

Căn cứ khoản điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 quy định:
Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ điều kiện sau:
1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này;
2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN, bao gồm các nước sau:
…k) Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)”
3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 điều này vào Việt Nam;
4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D do Bộ Công thương quy định.
Theo quy định trên, thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu tại chỗ chỉ áp dụng cho trường hợp hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước, không áp dụng cho trường hợp nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

0978392436