Hàng hoá NK theo hình thức chuyển phát nhanh được xác định trị giá như thế nào? QUYẾT ĐỊNH 1810/QĐ-TCHQ NĂM 2018 VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA, THAM VẤN VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

– Đối với hàng hoá XNK được vận chuyển theo hình thức chuyển phát nhanh có nghi vấn về trị giá, công chức chấp nhận trị giá do người khai tự kê khai và tự xác định nếu người khai hải quan thực hiện khai báo bổ sung theo yêu cầu cơ quan Hải quan.

Trước thắc mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh liên quan đến thủ tục kiểm tra trị giá hải quan của hàng hoá XNK được vận chuyển theo hình thức chuyển phát nhanh. Tổng cục Hải quan cho biết, trong trường hợp khai hải quan không thực hiện khai báo bổ sung, công chức thực hiện xác định trị giá hải quan, ấn định thuế theo hướng dẫn tại Quyết định 1810/QĐ-TCHQ.

Đối với vướng mắc về xác định trách nhiệm kiểm tra trị giá của công chức hải quan theo chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điểm b.1.1 Khoản 1, Điều 4 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 của Tổng cục Hải quan và hướng dẫn tại các văn bản liên quan thì trường hợp hàng hoá có chỉ dẫn rủi ro về trị giá trên hệ thống dữ liệu điện tử hải quan thì thực hiện kiểm tra trị giá và tham vấn, trừ hàng hoá có thuế suất NK là 0% hoặc không có thuế.

Như vậy, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, đối với những hàng hoá không có chỉ dẫn rủi ro về trị giá thì công chức không bắt buộc phải xác định nghi vấn, kiểm tra tham vấn trị giá. Trường hợp sau khi đã kiểm tra và hoàn thành thủ tục hải quan theo chỉ dẫn rủi ro về trị giá trên tờ khai hải quan, hàng hoá trên các tờ khai hải quan khác sau đó không còn chỉ dẫn do tiêu chí kiểm tra đã bị gỡ bỏ thì công chức hải quan không phải thực hiện kiểm tra trị giá theo quy định.

Trường hợp tờ khai hải quan không có chỉ dẫn rủi ro về trị giá nhưng công chức hải quan phát hiện trị giá hải quan do người khai hải quan kê khai bất hợp lý thì chi cục trưởng chi cục hải quan nơi xử lý hồ sơ hải quan quyết định kiểm tra trị giá theo thẩm quyền quy định tại Điều 31 Luật Hải quan; Khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

0978392436